صفحه نخست درباره ما ارزشهای سازمانی

ارزشهای سازمانی

ما میکوشیم ،توجه عمیق  به اخلاق گرایی ، صداقت و مشتری مداری و همچنین تخصص گرایی ، مسوولیت پذیری و کار گروهی و تلاش  پیگیرانه  در جهت نیل  به سرآمدی سازمانی، بهبود مستمر و نوآوری را بعنوان فرهنگ سازمانی خود  در تمام سطوح  و  با  تمام توان  به اجرا  در آوریم.