صفحه نخست ISO 10015

alt

خطوط راهنما جهت آموزش ISO 10015

شکي نيست که ضامن پويايي و پايداري يک سازمان استفاده موثر از نيروي انساني متخصص و کارآمد است . سازمانهايي قادر به حفظ بقا ونهايتا پيشرفت هستند که بتوانند خود را با تغييرات و توسعه اجتناب ناپذير دانش و در نتيجه نيازهاي مشتريان هماهنگ نمايند. در اين ميان نقش فرايند آموزش در سازمانها جهت ايجاد و ارتقاء دانش ،مهارت و نگرشهاي مورد نياز سازمان نقشي انکار ناپذير بوده و در زمره مهمترين مسائل سازمان ،مورد توجه و نظر مديران ارشد سازمان ميباشد.بررسي سازمانهاي موفق دنيا نشانگر وجود مديراني است که سازمان خود را به سمت تبديل به يک سازمان ياد گيرنده و پويا رهبري نموده اند. از اين رو لزوم استفاده از يک سيستم منسجم و کارآمد جهت استقرار و به چرخش درآوردن صحيح چرخه آموزش در سازمان ضروري به نظر ميرسد.

ISO 10015  که از زمره استانداردهاي سري 10000 ميباشد،  با ارائه چهار مرحله اصلي (1) نيازسنجي   (2)برنامه ريزي (3) اجرا و (4) ارزيابي اثربخشي آموزشها به سادگي خطوط راهنماي اصلي را جهت استقرار اين سيستم، در اختيار سازمانهاي مختلف قرار ميدهد.