صفحه نخست ISO 27001

alt

سيستم مديريت امنيت اطلاعات ISO 27001

 

با پررنگ شدن نقش اطلاعات و ميزان اهميت اطلاعات براي سازمانهاي مختلف رفته رفته موضوع امنيت اطلاعات و لزوم دستيابي به يک سيستم مديريت امنيت اطلاعات اهميت بيشتري يافت.

در سال 1995 موسسه استاندارد انگلستان (BSI) اولين نسخه استاندارد BS 7799 را در اين زمينه منتشر نمود.

اين استاندارد در دو بخش  1)) دستورالعمل هاي اجرايي  و 2)) مشخصات سيستمهاي مديريت امنيت اطلاعات ارائه شد.

موسسه بين المللي استاندارد  (ISO) در سال 2000 بخش اول استاندارد BS 7799  را تحت عنوانISO/IEC17799:2000 و سپس در قالب ISO27002 منتشر نمود. بخش دومBS  7799 نيزتوسط  موسسه بين المللي استاندارد(ISO)در قالب  ISO 27001ارائه شد.