صفحه نخست ISO 9001

alt

سيستم مديريت کيفيت ISO 9001

اين استاندارد که يکي از استانداردهاي سري ISO 9000 ميباشد ، در سال 1987 از سوي سازمان بين المللي استاندارد (ISO) ارائه شد که بدليل استقبال فراگير جهاني، مشهورترين و عمومي ترين استانداردهاي ISOبشمار مي آيد.

هدف اصلي ISO 9001:2000 که رويکردي فرايندي مبتني بر بهبود مستمر دارد، ارائه الزامات بين المللي استقرار سيستم مديرت کيفيت جهت ارتقاء سطح کيفي محصولات و خدمات سازمانها و نهايتا افزايش رضايتمندي مشتريان سازمانها ميباشد.

ویرایش ISO 9001:2008 توجه ويژه اي به مديريت راهبردي و عملياتي داشته و با ساير استانداردهاي سري ISO9000 و ISO14001 هماهنگيهاي بيشتري دارد.

آخرین ویرایش این استاندارد ویرایش ISO 9001:2015 می باشد که مشمول تغییرات عمده ای نسبت به ویرایش 2008 شده است.