صفحه نخست ISO/IEC 17025

alt

سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاهها ISO/IEC 17025

هرچند سيستمهاي مديريت کيفيت نظيرISO 9000  مبنا و اصول لازم جهت پياده سازي يک سيستم کيفي را مشخص ميسازند، اما براي آزمايشگاهها اعم از آزمايشگاههاي آزمون و کاليبراسيون نياز به استانداردهاي ويژه ايست که معيار صلاحيت فني و اعتبار نتايج آزمونها باشد. از اينرو(ISO) پس از استانداردهاي ISO/IEC Guide25وEN 45001اقدام به انتشار استاندارد ISO/IEC 17025نمود.

ازاهداف اصلي پياده سازي اين استاندارد ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

- كمك به ارتقاء كيفيت از طريق اعتبار بخشي و دقت در نتايج آزمونها.

- تسهيل همكاري ميان آزمايشگاهها وکمک به تبادل اطلاعات و هماهنگ كردن   استانداردها و روشهاي اجرائي آنها و ارائه گزارشهاي آزمون معتبر براي محصولات.

- به روز كردن استانداردها و روشهاي آزمون.

گواهينامه‌ISO 17025  توسط مراكز اعتباردهي(Accreditation body)كه مستقل از سازمان بين المللي استاندارد هستند، صادر مي‌شوند.