صفحه نخست ISO/TS 16949

alt

سيستم مديريت کيفيت صنعت خودرو ISO/TS 16949

 

صنعت خودرو سازي که از بزرگترين صنايع دنيا محسوب ميشود بدليل اهميت و فراواني نيازهاي مشتريان از ساليان پيش به تدوين استانداردهايي پرداخت که VDA 6.1 و  QS 9000از آنجمله اند. درسال  1999 سازمان بين المللي استاندارد(ISO) مشخصه فني ISO/TS 16949 را که توسط گروه بين المللي خودروسازي (International Automotive Task Force) IATF,  تدوين شده بود منتشر کرد.اين مشخصه فني افزون برالزامات استاندارد 9001:2000 ISO شامل استانداردهاي خاص صنعت خودرو و ساير الزامات مشتريان ميباشد. اين استاندارد از سوي شرکتهاي خودروساز و شرکتهاي توليد کننده قطعات خودرو با استقبال بسيار زيادي مواجه شده است.

استاندارد ISO/TS 16949:2009 در سال 2016 با استاندارد IATF 16949:2016 جایگزین شده است.