خانه / Standards / سيستم مديريت زیست‌محیطی – ISO 14001

سيستم مديريت زیست‌محیطی – ISO 14001

اين استاندارد که يکي استانداردهای سري ISO 14000 می‌باشد، در سال 1996 توسط کميته فني207 سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 207) با عنوان سيستم مديريت زیست‌محیطی (Environmental Management System) انتشار يافت و در سال 2004 به ويرايش ISO 14001:2004 ارتقاء يافت.

هدف اصلي از پیاده‌سازی و استقرار استاندارد ISO 14001، توجه ويژه مراکز توليدي و سازمان‌ها به رعايت الزامات زیست‌محیطی می‌باشد که در ساليان اخير با توجه به اهميت اين موضوع و تأثیرات منفي و بروز مشکلات زیست‌محیطی حاصل از فعالیت‌های صنعتي موردتوجه جدي سازمان‌های بین‌المللی قرارگرفته است. سازمان‌های دارای اين استاندارد از مزاياي رقابتي نسبت به ساير رقبا و جلب اطمينان مشتريان و همچنین مزيت هماهنگي با قوانين ملي و بین‌المللی برخوردار می‌باشند.

آخرین ویرایش این استاندارد ISO 14001:2015 می‌باشد.