صفحه نخست ISO/IEC 15189

alt

سيستم مديريت کيفيت آزمايشها و صلاحيت آزمايشگاههاي پزشکي  ISO/IEC 15189

 

کميته فني212  سازمان بين المللي استاندارد((ISO/TC 212 در سال 2003 نياز منديهاي خاص کيفيت و صلاحيت آزمايشگاههاي پزشکي را در قالب استاندارد بين المللي 2003: ISO 15189، جهت کمک  به  بهبود  کيفيت  آزمونهاي انجام شده در آزمايشگاههاي  پزشکي تدوين نمود.

اين استاندارد در هماهنگي کامل با استانداردISO 9001بوده و نکات بسياري از استانداردISO 17025اخذ نموده است. هرچند استاندارد ISO 17025استانداردي کلي جهت اعتبار بخشيدن به عموم آزمايشگاههاي اندازه گيري اعم از پزشکي و غير پزشکي ميباشد، استانداردISO15189 توجه خود را بر صلاحيت آزمايشگاههاي پزشکي معطوف داشته و امکان استفاده از يک زبان مشترک را در اختيار دست اندرکاران آزمايشگاههاي پزشکي قرار ميدهد.