دوره آموزشی اصول انتظامات و نگهبانی

دوره آموزشی اصول انتظامات و نگهبانی

دوره آموزشی سرویس و نگهداری ماشین‌های ابزار

(تراش، فرز، دریل، صفحه‌تراش)

دوره آموزشی سرویس و نگهداری ماشین‌های ابزار (تراش، فرز، دریل، صفحه‌تراش)

دوره آموزشی مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

دوره آموزشی مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

دوره آموزشی عیب‌یابی سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک

دوره آموزشی عیب‌یابی سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک

دوره آموزشی تجزیه‌وتحلیل حالات بالقوه خطا و اثرات آن (FMEA)

دوره آموزشی تجزیه‌وتحلیل حالات بالقوه خطا و اثرات آن (FMEA)

دوره آموزشی قوانین، مقررات و اصول کاربردی مناقصات

دوره آموزشی قوانین، مقررات و اصول کاربردی مناقصات