صفحه نخست ISO 22000

alt

سيستم مديريت ايمني مواد غذايي ISO 22000

(Food Safety Management System)

امروزه دستيابي به ايمني مواد غذايي از ابتدايي ترين خواستهاي مصرف کنندگان است.لذا استفاده از يک سيستم فراگير جهت اطمينان از اين امر ومديريت ريسک در فرايندهاي مرتبط با توليد مواد غذايي امري اجتناب ناپذير مينمايد.

استاندارد ISO 22000:2005 با رويکرد تفکر پيشگيرانه يک سيستم فراگير در زنجيره تامين مواد غذايي است که ارزيابي و مديريت ريسکهاي مربوطه وشناخت تطابق محصول در زمينه ايمني مواد غذايي را در اختيار قرار ميدهد.

اين استاندارد در تمامي نقاط زنجيره تامين مواد غذايي که بصورت مستقيم يا غير مستقيم با اين زنجيره در ارتباط هستند ،از جمله ؛ ماشين آلات و تجهيزات وابسته، خريد مواد اوليه ،شستشوي ماشين آلات ،حمل ونقل ، بسته بندي ، انبارش ،افزودنيها، توليد اوليه و نهايي و... مفيد و قابل پياده سازي است.

در طراحي و تدوين استانداردISO 22000:2005، انطباق و سازگاري با استاندارد بين المللي سيستم مديريت کيفيت( ISO 9001) و تلفيق اصول سيستم آناليز مخاطرات و كنترل نقاط بحراني( HACCP ) در نظر گرفته شده است.