دوره آموزشی شناخت، عیب‌یابی، نگهداری و تعمیرات پمپ‌های صنعتی

دوره آموزشی شناخت، عیب‌یابی، نگهداری و تعمیرات پمپ‌های صنعتی

دوره آموزشی برنامه‌ریزی و کنترل تولید

دوره آموزشی مدیریت پروژه با نرم‌افزار MSP

دوره آموزشی تنظیم و مدیریت مؤثر قراردادها

دوره آموزشی تنظیم و مدیریت مؤثر قراردادها

دوره آموزشی تفکر استراتژیک برای مدیران ایرانی (پیشرفته)

دوره آموزشی تفکر استراتژیک

دوره آموزشی مدیریت خرید و تدارکات داخلی

دوره آموزشی مدیریت خرید و تدارکات داخلی