خانه / مديريت و مهندسی صنايع

مديريت و مهندسی صنايع

كنترل فرايند آماری (SPC)

تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری (MSA)

طراحی آزمایش‌ها (DOE)

گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

تجزیه‌وتحلیل حالات خرابی (FMEA)

هزینه‌های کیفیت (COQ)

فرایند تائید قطعه تولیدی (PPAP)

طرح‌ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)

بهبود مستمر (KAIZEN)

نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM)

نظام آراستگي محيط كار (5S)

6-Sigma

مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

مدل تعالی سازمانی بر مبنای EFQM

مطالعات عارضه‌یابی سازمان‌ها (Diagnosing)

چرخه مدیریت بهره‌وری (Productivity Cycle)

رویکرد فرآیندی در سازمان‌ها (Process Approach)

ساختار و نمودار سازمانی

مطالعات امکان‌سنجی

نظام مديريت استراتژيك

نظام مديريت بر مبناي عملكرد

مهندسي مجدد ( Reengineering)

سیستم‌های برنامه‌ریزی، كنترل و مدیریت توليد

سیستم‌های برنامه‌ریزی، كنترل و مدیریت موجودی‌ها

مطالعه كار و زمان (کارسنجی و زمان‌سنجی)

چيدمان سالن‌ها و خطوط توليدی

نظام طرح تكريم مشتري و ارباب‌رجوع

نظام ارتباط با مشتری

سيستم مديريت دانش (KM)

سيستم مديريت زنجيره تأمین (SCM)

مديريت جامع منابع انسانی

نظام جامع بهره‌وری کارکنان

نظام جامع حقوق و دستمزد كاركنان

نظام جامع انگيزشی و پاداش كاركنان

نظام مديريت مشاركتي و سيستم پيشنهادات

طبقه‌بندی مشاغل

نظام ارزيابی سازمان‌ها بر اساس مدل‌های تعالی سازمانی