خطوط راهنما جهت آموزش – ISO 10015

شکی نیست که ضامن پویایی و پایداری یک سازمان استفاده مؤثر از نیروی انسانی متخصص و کارآمد است. سازمان‌هایی قادر به حفظ بقا و نهایتاً پیشرفت هستند که بتوانند خود را با تغییرات و توسعه اجتناب‌ناپذیر دانش و درنتیجه نیازهای مشتریان هماهنگ نمایند. در این میان نقش فرایند آموزش در سازمان‌ها جهت ایجاد و ارتقاء دانش، مهارت و نگرش‌های موردنیاز سازمان نقشی انکارناپذیر بوده و در زمره مهم‌ترین مسائل سازمان، موردتوجه و نظر مدیران ارشد سازمان می‌باشد. بررسی سازمان‌های موفق دنیا نشانگر وجود مدیرانی است که سازمان خود را به سمت تبدیل به یک سازمان یادگیرنده و پویا رهبری نموده‌اند. ازاین‌رو لزوم استفاده از یک سیستم منسجم و کارآمد جهت استقرار و به چرخش درآوردن صحیح چرخه آموزش در سازمان ضروری به نظر می‌رسد.

 

ISO 10015  که از زمره استانداردهای سری ۱۰۰۰۰ می‌باشد، با ارائه چهار مرحله اصلی (۱) نیازسنجی (۲) طراحی و برنامه‌ریزی (۳) اجرا و (۴) ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها به‌سادگی خطوط راهنمای اصلی را جهت استقرار این سیستم، در اختیار سازمان‌های مختلف قرار می‌دهد.

این استاندارد در سال ۲۰۱۹ مورد بازنگری قرار گرفت و ISO 10015:2019 جایگزین ISO 10015:1999 شد.

جهت آشنایی بیشتر این دوره آموزشی را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

دوره آموزشی ISO 10015:2019

دوره آموزشی ISO 10015:2019 (ویرایش جدید)