خانه / دوره‌های آموزشی / دوره‌های آموزشی آزمايشگاه و كاليبراسيون

دوره‌های آموزشی آزمايشگاه و كاليبراسيون

عناوین دوره‌های آموزشی آزمايشگاه و كاليبراسيون:

 

کالیبراسیون عمومی

کالیبراسیون ابزار اندازه‌گیری ابعاد

کالیبراسیون ابزار اندازه‌گیری دور

کالیبراسیون ابزار اندازه‌گیری حجم

کالیبراسیون ابزار اندازه‌گیری فشار

کالیبراسیون ابزار اندازه‌گیری جرم

کالیبراسیون ابزار اندازه‌گیری دما

عدم قطعیت در اندازه‌گیری

آشنايی با ابزار اندازه‌گیری (سطح3،2،1)

كنترل تجهيزات اندازه‌گیری

تضمین کیفیت نتایج آزمون آزمایشگاه با نرم‌افزار Minitab