خطوط راهنما جهت آموزش – ISO 10015

خطوط راهنما جهت آموزش - ISO 10015

شکی نیست که ضامن پویایی و پایداری یک سازمان استفاده مؤثر از نیروی انسانی متخصص و کارآمد است. سازمان‌هایی قادر به حفظ بقا و نهایتاً پیشرفت هستند که بتوانند خود را با تغییرات و توسعه اجتناب‌ناپذیر دانش و درنتیجه نیازهای مشتریان هماهنگ نمایند.

در این میان نقش فرایند آموزش در سازمان‌ها جهت ایجاد و ارتقاء دانش، مهارت و نگرش‌های موردنیاز سازمان نقشی انکارناپذیر بوده و در زمره مهم‌ترین مسائل سازمان، موردتوجه و نظر مدیران ارشد سازمان می‌باشد.

بررسی سازمان‌های موفق دنیا نشانگر وجود مدیرانی است که سازمان خود را به سمت تبدیل به یک سازمان یادگیرنده و پویا رهبری نموده‌اند.

ازاین‌رو لزوم استفاده از یک سیستم منسجم و کارآمد جهت استقرار و به چرخش درآوردن صحیح چرخه آموزش در سازمان ضروری به نظر می‌رسد.

 

ISO 10015  که از زمره استانداردهای سری ۱۰۰۰۰ می‌باشد، با ارائه چهار مرحله اصلی:

(۱) نیازسنجی آموزشی

(۲) طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی

(۳) اجرای آموزش

(۴) ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها

به‌سادگی خطوط راهنمای اصلی را جهت استقرار این سیستم، در اختیار سازمان‌های مختلف قرار می‌دهد.

این استاندارد در سال ۲۰۱۹ مورد بازنگری قرار گرفت و ISO 10015:2019 جایگزین ISO 10015:1999 شد.

جهت آشنایی بیشتر این دوره آموزشی را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

دوره آموزشی ISO 10015:2019

دوره آموزشی ISO 10015:2019 (ویرایش جدید)