استانداردهای بین‌المللی و سیستم‌های مدیریت کیفیت

عناوین دوره‌های آموزشی استانداردهای بین‌المللی و سیستم‌های مدیریت کیفیت:

تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد ۲۰۱۵:ISO 9001 (مدیریت کیفیت/عمومی)

ممیزی داخلی استاندارد ۲۰۱۵:ISO 9001

تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد ISO 14001 (مدیریت زیست‌محیطی)

ممیزی داخلی استاندارد ISO 14001

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد OHSAS 18001 (مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای)

تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد ISO 45001 (مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای)

ممیزی داخلی استاندارد ISO 45001

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد ISO/TS 16949 (مدیریت کیفیت صنعت خودرو)

تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد ۲۰۱۶:IATF 16949 (مدیریت کیفیت صنعت خودرو)

ممیزی داخلی استاندارد IATF 16949:2016 

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد ISO/IEC 17025 (مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها)

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد ISO/TS29001 (صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد ISO 22000 (مدیریت ایمنی مواد غذایی)

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد ISO 13485 (مدیریت کیفیت صنایع تجهیزات پزشکی)

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد ISO 15189 (مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌های پزشکی)

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد ISO 27001 (مدیریت امنیت اطلاعات)

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد ISO 10015 (خطوط راهنما جهت آموزش)

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد HACCP (تجزیه‌وتحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی)

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد ISO 50001 (سیستم مدیریت انرژی)

تشریح الزامات استاندارد ISO 19011 (ممیزی سیستم‌های مدیریت کیفیت / محیط‌زیست)