دوره‌های آموزشی مهندسی کیفیت و مهندسی صنایع

عناوین دوره‌های آموزشی مهندسی کیفیت و مهندسی صنایع:

کنترل فرایند آماری (SPC)

کنترل کیفیت آماری (SQC)

تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری (MSA)

طراحی آزمایش‌ها (DOE)

گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

تجزیه‌وتحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن (FMEA)

مدل تعالی سازمانی بر مبنای EFQM

شش سیگما (Six Sigma)

هزینه‌های کیفیت (COQ)

کنترل کیفیت عمومی

هفت ابزار کیفی

مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

بهبود مستمر (KAIZEN)

روش‌های نمونه‌برداری در کنترل کیفیت

مبانی آمار (کاربرد آمار در کیفیت)

قابلیت اطمینان

کاربرد نرم‌افزار Minitab در کیفیت

تضمین کیفیت نتایج آزمون با استفاده از نرم‌افزار Minitab

آدیت فرآیند (چرخه تولید)

آدیت محصول به روش SQFE

الزامات گروه سایپا (SSQR)

تکوین محصول براساس الزامات جدید SPAS

مدیریت تکوین محصول (SQA)

فرایند تائید قطعه تولیدی (PPAP)

طرح‌ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)

بازده کیفی فرآیند (DPMO)

الگوبرداری از بهترین‌ها (BENCHMARKING)

نظام آراستگی محیط کار (۵S)

خطاناپذیر‌سازی (POKA YOKE)

روش‌های حل مسئله و آشنایی با کار تیمی (PS)

رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها (Process Approach)

مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) – مقدماتی

مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)

شناسایی نیازهای فناورانه

انبارداری و انبارگردانی

برنامه‌ریزی تولید

برنامه‌ریزی سفارشات و کنترل موجودی

سیستم‌های برنامه‌ریزی مواد و تولید (MRP)

مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین (SCM)

مدیریت تولید و عملیات

زمان سنجی و کارسنجی (ارزیابی کار و زمان)

مهندسی ارزش (VE)

مهندسی معکوس

مهندسی مجدد

اصول طراحی محصول

طراحی برای ساخت و مونتاژ (DFMA)

HCPP & TAG

آشنایی با کانبان

الزامات قطعه ایمنی

روش‌های کاهش ضایعات

تدوین نظام نامه کیفیت

survey plan

اصول و فنون ممیزی

Reactivity & 8D

الزامات لجستیک ساپکو

الزامات مگاموتور (MFQM)

آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK)

مدیریت و کنترل پروژه با استفاده از نرم‌افزار MSP

کنترل پروژه با نرم افزار Primavera