خانه / Standards / تجزیه‌وتحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی – HACCP

تجزیه‌وتحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی – HACCP

(Hazard Analysis & Critical Control Point)

اين سيستم که مجموعه الزامات مربوط به سيستم مديريت بهداشت مواد غذايی است، ابتدا در سال 1971 در كنفرانس ملي حفاظت مواد غذايي مطرح و پس‌ازآن در سال 1993 توسط كميسيون كدكس FAO/WHO  پذيرفته شد. اين سيستم در سازگاري با استانداردهاي سري ISO 9000 می‌باشد، باوجوداین به‌عنوان يک استاندارد بین‌المللی از طرف سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) منتشرنشده است.

اين سيستم مورداستفاده كليه سازمان‌های توليدي و خدماتي در زنجيره تأمین مواد غذایی (توليد،توزيع،انبارش، …) بوده و آن‌ها را قادر می‌سازد تا از کليه مخاطرات احتمالي که موجب خسارات به مواد غذايي می‌شوند پيشگيري و به‌این‌ترتیب افزايش اطمينان مشتريان و اعتبار سازمان خود را تضمين نمايند و هزینه‌ها و زیان‌های ناشي از اين خطرات را به حداقل برسانند.