خانه / Standards / سيستم مديريت کيفيت آزمایشگاه‌ها – ISO/IEC 17025

سيستم مديريت کيفيت آزمایشگاه‌ها – ISO/IEC 17025

هرچند سيستم‌هاي مديريت کيفيت نظير ISO 9000 مبنا و اصول لازم جهت پیاده‌سازی يک سيستم کيفی را مشخص می‌سازند، اما براي آزمایشگاه‌ها اعم از آزمایشگاه‌های آزمون و کاليبراسيون نياز به استانداردهای ويژه ايست که معيار صلاحيت فني و اعتبار نتايج آزمون‌ها باشد. ازاین‌رو (ISO) پس از استانداردهاي ISO/IEC Guide25 و EN 45001 اقدام به انتشار استاندارد ISO/IEC 17025 نمود.

از اهداف اصلي پیاده‌سازی اين استاندارد می‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

-كمك به ارتقاء كيفيت از طريق اعتباربخشی و دقت در نتايج آزمون‌ها.

-تسهيل همكاري ميان آزمایشگاه‌ها و کمک به تبادل اطلاعات و هماهنگ كردن   استانداردها و روش‌های اجرائی آن‌ها و ارائه گزارش‌های آزمون معتبر براي محصولات.

-به‌روز كردن استانداردها و روش‌های آزمون.

گواهينامه‌ ISO 17025 توسط مراكز اعتبار دهی (Accreditation body) كه مستقل از سازمان بین‌المللی استاندارد هستند، صادر مي‌شوند.