تجزیه‌وتحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی – HACCP

(Hazard Analysis & Critical Control Point)

این سیستم که مجموعه الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی است، ابتدا در سال ۱۹۷۱ در کنفرانس ملی حفاظت مواد غذایی مطرح و پس‌ازآن در سال ۱۹۹۳ توسط کمیسیون کدکس FAO/WHO  پذیرفته شد. این سیستم در سازگاری با استانداردهای سری ISO 9000 می‌باشد، باوجوداین به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی از طرف سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) منتشرنشده است.

این سیستم مورداستفاده کلیه سازمان‌های تولیدی و خدماتی در زنجیره تأمین مواد غذایی (تولید،توزیع،انبارش، …) بوده و آن‌ها را قادر می‌سازد تا از کلیه مخاطرات احتمالی که موجب خسارات به مواد غذایی می‌شوند پیشگیری و به‌این‌ترتیب افزایش اطمینان مشتریان و اعتبار سازمان خود را تضمین نمایند و هزینه‌ها و زیان‌های ناشی از این خطرات را به حداقل برسانند.