خانه / Standards / سيستم مديريت کيفيت – ISO 9001

سيستم مديريت کيفيت – ISO 9001

اين استاندارد که يکي از استانداردهاي سري ISO 9000 می‌باشد، در سال 1987 از سوي سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) ارائه شد که به دلیل استقبال فراگير جهانی، مشهورترين و عمومی‌ترین استانداردهای  ISO به‌شمار می‌آید.

هدف اصلی ISO 9001:2000 که رويکردی فرايندی مبتنی بر بهبود مستمر دارد، ارائه الزامات بین‌المللی استقرار سيستم مديرت کيفيت جهت ارتقاء سطح کيفي محصولات و خدمات سازمان‌ها و نهایتاً افزايش رضايتمندي مشتريان سازمان‌ها می‌باشد.

ویرایش ISO 9001:2008 توجه ویژه‌ای به مديريت راهبردي و عملياتي داشته و با ساير استانداردهای سری ISO 9000 و ISO 14001 هماهنگی‌های بيشتری دارد.

آخرین ویرایش این استاندارد ویرایش ISO 9001:2015 می‌باشد که مشمول تغییرات عمده‌ای نسبت به ویرایش 2008 شده است.