سیستم مدیریت کیفیت – ISO 9001

این استاندارد که یکی از استانداردهای سری ISO 9000 می‌باشد، در سال ۱۹۸۷ از سوی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) ارائه شد که به دلیل استقبال فراگیر جهانی، مشهورترین و عمومی‌ترین استانداردهای  ISO به‌شمار می‌آید.

هدف اصلی ISO 9001:2000 که رویکردی فرایندی مبتنی بر بهبود مستمر دارد، ارائه الزامات بین‌المللی استقرار سیستم مدیرت کیفیت جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات و خدمات سازمان‌ها و نهایتاً افزایش رضایتمندی مشتریان سازمان‌ها می‌باشد.

ویرایش ISO 9001:2008 توجه ویژه‌ای به مدیریت راهبردی و عملیاتی داشته و با سایر استانداردهای سری ISO 9000 و ISO 14001 هماهنگی‌های بیشتری دارد.

آخرین ویرایش این استاندارد ویرایش ISO 9001:2015 می‌باشد که مشمول تغییرات عمده‌ای نسبت به ویرایش ۲۰۰۸ شده است.