خانه / Standards / سيستم مديريت کيفيت آزمایش‌ها و صلاحيت آزمایشگاه‌های پزشکی – ISO/IEC 15189

سيستم مديريت کيفيت آزمایش‌ها و صلاحيت آزمایشگاه‌های پزشکی – ISO/IEC 15189

کميته فني 212 سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 212) در سال 2003 نیازمندی‌های خاص کيفيت و صلاحيت آزمایشگاه‌های پزشکی را در قالب استاندارد بین‌المللی 2003:ISO 15189، جهت کمک  به  بهبود  کيفيت  آزمون‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های پزشکي تدوين نمود.

اين استاندارد در هماهنگي کامل با استاندارد ISO 9001  بوده و نکات بسياري از استاندارد ISO 17025  اخذ نموده است. هرچند استاندارد ISO 17025 استانداردي کلي جهت اعتبار بخشيدن به عموم آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری اعم از پزشکي و غیرپزشکی می‌باشد، استاندارد ISO 15189  توجه خود را بر صلاحيت آزمایشگاه‌های پزشکي معطوف داشته و امکان استفاده از يک زبان مشترک را در اختيار متصدیان آزمایشگاه‌های پزشکی قرار می‌دهد.