سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای – OHSAS 18001

(Occupational Health Safety Assessment Series)

سری OHSAS شامل راهنمای پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS 18002) و الزامات موردنیاز جهت ممیزی و صدور گواهینامه (OHSAS 18001) می‌باشد.

هدف اصلی از پیاده‌سازی و استقرار استاندارد OHSAS 18001، دستیابی به یک نظام جامع جهت به حداقل رساندن سوانح و حوادث شغلی و دست یافتن به وضعیت مطلوب ایمنی و بهداشت شغلی جهت کارکنان سازمان است.

ممیزی استاندارد OHSAS 18001 می‌تواند به‌صورت مستقل  و یا به همراه استانداردهای  ISO 9001 و ISO 14001  در قالب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) انجام گردد.

این استاندارد در سال ۲۰۱۸ با استاندارد ISO 45001 جایگزین شده است.